اخبار و رویدادها: همایش ملی دانشجویی مسئله باز(رویداد اول: بازی وارسازی)

همایش ملی دانشجویی مسئله باز(رویداد اول: بازی وارسازی)
شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱- ۱۰:۲۰:۲۵رویداد


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انجمن علمی #دانشکده مهندسی صنایع ومدیریت #همایش مسئله باز...
12345