اخبار و رویدادها: رویداد ملی هوشمند سازی زنجیره امنیت غذایی

رویداد ملی هوشمند سازی زنجیره امنیت غذایی
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱- ۱۳:۳۰:۴۰Poster


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویداد ملی #هوشمند سازی #زنجیره غذایی..2
12345