اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(66): برگزاری مجدد انتخابات شورای صنفی (مرحله دوم)

اطلاعیه دانشجویی(66): برگزاری مجدد انتخابات شورای صنفی (مرحله دوم)
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱- ۱۰:۳۸:۳۶با عنايت به اينكه تعداد داوطلبان متقاضی كانديداتوری انتخابات شورای صنفی دانشجويان بر اساس شيوه نامه اجرايی شورای صنفی ابلاغی از سوی سازمان امور دانشجويان،  به حدنصاب نرسيده است،  لذا مطابق با بند 1 ماده 1 شيوه نامه مذكور، ثبت نام مجدد داوطلبان از تاريخ 13/4/1401 تا  1401/04/17 صورت می پذيرد.

 

12345