اخبار و رويدادها: برگزاری چهاردهمين كنفرانس بين المللی تحليل پوششی داده ها

برگزاری چهاردهمين كنفرانس بين المللی تحليل پوششی داده ها
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱- ۱۲:۰۷:۲۱

برگزاری چهاردهمين كنفرانس بين المللی تحليل پوششی داده ها

چهاردهمين كنفرانس بين المللی تحليل پوششی داده هاو تحلیل تصمیم درروزهای چهارشنبه 9 شهریور ماه الی جمعه 11 شهریورماه برگزار می گردد. لینک وب سایت: https://14dea.shahroodut.ac.ir/fa/

poster2--f212


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #کنفرانس بین المللی #تحلیل پوششی داده...2
12345