اخبار و رويدادها: انتخابات شورای صنفی 1401

انتخابات شورای صنفی 1401
جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱- ۰۸:۰۸:۰۹

انتخابات شورای صنفی 1401

شروع فرایند انتخابات شورای صنفی سال 1401

با عنایت به حضوری شدن فعالیت های دانشگاه از فروردین ماه 1401 و ضرورت برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان، با تأیید کمیته نظارت بر انتخابات، از کلیه داوطلبان کاندیداتوری شوراهای صنفی واحدهای دانشگاه صنعتی شاهرود درخواست می شود، با در نظر گرفتن موارد ذیل و شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند:


1- کلیه مراحل ثبت نام و انتخابات اینترنتی بوده واز طریق سامانه خدمات دانشجویی به نشانیhttp://stu.shahroodut.ac.ir انجام می پذیرد.
2- انتخابات شورای صنفی هر واحد با توجه به جمعیت آن واحد به صورت ذیل خواهد بوده و داوطلبان می توانند تنها در واحدمربوط به خودجهت عضویت در شورای صنفی ثبت نام نمایند.
الف –واحد پردیس مرکزی:(9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل و حداقل 18 نفر داوطلب برای انتخابات)
ب- واحد پردیس مهندسی و فناوریهای نوین: (9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل و حداقل 18نفر داوطلب برای انتخابات)
ج- واحد پردیس کشاورزی: (5 نفر عضو اصلی و 2نفر عضو علی البدل و حداقل 10 نفر داوطلب برای انتخابات)
د-واحد خوابگاه برادران: ( 7 نفر عضو اصلی و3نفر عضو علی البدل و حداقل 14 نفر داوطلب برای انتخابات)
هـ-واحد خوابگاه خواهران: (5 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل و حداقل 10 نفر داوطلب برای انتخابات)

جزئیات بیشتر را در سامانه بوستان مطالعه کنید.

12345