اخبار و رویدادها: بازگشت مسرت بخش آقای علی قیومی پس از چند سال به دانشکده

بازگشت مسرت بخش آقای علی قیومی پس از چند سال به دانشکده
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱- ۰۸:۴۲:۰۸ورود مسرت بخش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب وکار گرایش عملیات و زنجیره تامین آقای علی قیومی که متاسفانه چند سال قبل بر اثر سانحه رانندگی تحت درمان بودند وپس از چند سال روز دوشنبه مورخ 23/03/1401دوباره به دانشکده برگشتند با استقبال گرم و صمیمی دانشجویان وبا حضور ریاست دانشکده مدیران گروه وتعدادی اساتید برگزار گردید

12345