اخبار و رویدادها: ارتقا ارتباط اینترنتی خوابگاه پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود

ارتقا ارتباط اینترنتی خوابگاه پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱- ۱۲:۰۷:۵۹

ارتقا ارتباط اینترنتی خوابگاه پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود

ارتباط اینترنتی خوابگاه پژوهش با دانشگاه از طريق نصب يك لينك وايرلس نقطه به نقطه برقرار شد و تعداد 8 دستگاه راديو ميكروتيك در 4 بلوك برای دانشجويان ساكن در خوابگاه پيكربندی و نصب گرديد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، به همت کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و پيرو درخواست معاونت دانشجويی در خصوص تامين اينترنت خوابگاه پژوهش، با توجه به موقعيت مكانی اين خوابگاه با ظرفيت پذيرش 140 دانشجو ارتباط آن با دانشگاه از طريق نصب يك لينك وايرلس نقطه به نقطه برقرار شد و همچنين تعداد 8 دستگاه راديو ميكروتيك در 4 بلوك برای دانشجويان ساكن در خوابگاه پيكربندی و نصب گرديد.

1 

12345