اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجوی(52):برنامه ورزشی دانشجويان در اماكن ورزشی دانشگاه 1401

اطلاعیه دانشجوی(52):برنامه ورزشی دانشجويان در اماكن ورزشی دانشگاه 1401
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۳:۵۸:۴۰)Aبرنامه-نهایی-اماکن-ورزشی-دانشجویی

12345