اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشي (151): معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص نحوه تشکیل کلاسها پس از تعطیلات نوروزی

اطلاعیه آموزشي (151): معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص نحوه تشکیل کلاسها پس از تعطیلات نوروزی
دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱- ۲۳:۳۶:۵۲

اطلاعیه آموزشي  (151):  معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص نحوه تشکیل کلاسها پس از تعطیلات نوروزی

اطلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص نحوه تشکیل کلاسها پس از تعطیلات نوروزی

 ------------------           -----------------           -------------------              ---------------------------

اطلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص نحوه تشکیل کلاسها پس از تعطیلات نوروزی

12345