اخبار و رويدادها: برگزاری دومين همايش پردازش سيگنال و تصوير در ژئو فيزيك

برگزاری دومين همايش پردازش سيگنال و تصوير در ژئو فيزيك
یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰- ۰۹:۳۱:۰۷7

1t-1.55

4_23)2_16_1

12345