اخبار و رویدادها: كسب عنوان مقاله برتر در اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی درگام دوم انقلاب توسط کارمند دانشگاه صنعتی شاهرود

كسب عنوان مقاله برتر در اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی درگام دوم انقلاب توسط کارمند دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰- ۰۸:۴۵:۴۵

كسب عنوان مقاله برتر در اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی درگام دوم انقلاب توسط کارمند دانشگاه صنعتی شاهرود

كسب عنوان مقاله برتر در اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی درگام دوم انقلاب توسط کارمند دانشگاه صنعتی شاهرودیونس یونسیان با موضوع "دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات: نقش مشاركت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه"

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه، دكتر محمد حسن‌زاده رئیس اولین همایش ملی «دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب» و رئیس دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی محورهای همایش را رفتار سازمانی و دانشگاه آرمانی، توانمندسازی فرهنگی و دانشگاه آرمانی، دین و دانشگاه آرمانی، ارتباطات بین‌المللی و دانشگاه آرمانی، توسعه پایدار و دانشگاه آرمانی، بانوان و دانشگاه آرمانی، روان‌شناسی و مشاوره و دانشگاه آرمانی، فلسفه تربیتی و دانشگاه آرمانی، تاریخ و ادبیات و دانشگاه آرمانی و دانشگاه آرمانی و بصیرت سیاسی عنوان نمودند.درادامه ایشان هدف دیگر این همایش را  حساس كردن جامعه دانشگاهی نسبت به محورهای این همایش بیان نمود که  باید بدنه آموزش عالی كشور بازتعریفی در مأموریت‌ها داشته باشد تا از نگاه تك ‌بعدی علمی به نگاه جامع برسد. 

در این همایش بیش از ۱۰۰ مقاله از ۲۰ دانشگاه كشور مورد پذیرش قرار گرفت و مقاله یونس یونسیان با موضوع" دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات: نقش مشاركت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه" موفق به کسب عنوان مقاله برتر گردید.

روابط عمومی دانشگاه کسب این افتخاررا تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.

تقدیر-(1)

12345