اخبار و رويدادها: برگزاري دوره آشنايي با مقدمات ثبت اختراع توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني

برگزاري دوره آشنايي با مقدمات ثبت اختراع توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني
یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰- ۱۰:۲۴:۲۹8000_1

12345