اخبار و رویدادها: آقای دکتر محمد عطایی و آقای دکتر سید محمد اسماعیل جلالی ، اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400

آقای دکتر محمد عطایی و آقای دکتر سید محمد اسماعیل جلالی ، اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400
پنج شنبه ۲ دی ۱۴۰۰- ۱۸:۵۹:۳۸

آقای دکتر محمد عطایی و آقای دکتر  سید محمد اسماعیل جلالی ، اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400

وزارت علوم تحقیقات و فناوری 105 عضو هیات علمی از سوی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را به عنوان اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400معرفی کرده است که در این بین از دانشگاه صنعتی شاهرود، نام آقای دکتر محمد عطایی و دکتر سید محمد اسماعیل جلالی به عنوان اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت وجود دارد.

طی دهه های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاهها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه
بوده است. خوشبختانه در این مسیر دانشگاهها به تدریج علاوه ه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی متخصص، مباحث
پژوهش و نوآوری را نیز توسعه داده اند. در حال حاضر نیز، با توجه به نیازها و مسائل کشور، ضروری است دانشگاه
ها به صورت گسترده تر در پاسخگویی به نیازهای کشور نقش ایفا نمایند. مسلماً این هدف مستلزم روشها و
الگوهای جدید بوده و باید بتوان این هدف را به درستی معرفی و با روشهای تشویقی مناسب به اجرا گذاشت. بر
این اساس و در جهت شناسایی تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش اعضای هیات علمی، مناسب است اعضای
هیئت علمی فعال در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، شناسایی و معرفی شوند.
طبیعتاً برای انجام حمایتها و ایجاد الگوهای مناسب نیاز به تعریف دقیق و شفافی از اثربخشی وجود دارد. لذا معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
معیارهای ذیل را جهت شناسایی این اعضای هیات علمی مورد توجه قرار داده است:
- مشارکت در فعالیتها و برنامه ریزیهای ملی و منطقه ای
- اجرای قراردادهای تقاضا محور
- ارائه دستاوردهای کاربردی و موثر در رفع مشکالت کشور
- همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره وری و کارآیی
- نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه های علمی و تشکلهای تخصصی اثرگذار
در این راستا  ,وزارت علوم تحقیقات و فناوری 105 عضو هیات علمی از سوی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را بر اساس
معیارهای فوق به عنوان اعضای هیات علمی برتر در سال 1400معرفی کرده است که در این بین از دانشگاه صنعتی شاهرود، نام آقای دکتر محمد عطایی و دکتر سید محمد اسماعیل جلالی از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک به عنوان اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت وجود دارد.

12345