اخبار و رويدادها: جدول اطلاعیه دانشجویی( ۳۲): اصلاحیه نهایی برنامه سرویس مهرماه 1400

جدول اطلاعیه دانشجویی( ۳۲): اصلاحیه نهایی برنامه سرویس مهرماه 1400
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰- ۱۲:۲۷:۲۰جدول اصلاحیه نهایی برنامه سرویس مهرماه 1400 با عنايت به درخواست دانشجويان ساكن در خوابگاه كه منتج به افزايش ساعت 9:30 به برنامه سرويس خوابگاه هفت تير به پرديس فناوري گرديد.

اصلاحیه-نهایی-برنامه-سرویس-مهرماه-1400-(3)

12345