اخبار و رويدادها: نشستی مجازی جهت پاسخگویی به پرسش های دانشجویان جدیدالورود

نشستی مجازی جهت پاسخگویی به پرسش های دانشجویان جدیدالورود
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰- ۲۳:۴۳:۳۴نشستی مجازی جهت پاسخگویی به پرسش های دانشجویان جدیدالورود توسط کارشناسان دانشگاه

زمان شنبه: 1400/7/17 

ساعت 11 الی 12

لینک جلسه:

https://lms.shahroodut.ac.ir?m=767280636

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345