اخبار و رويدادها: دوره آموزشي استراتژي اقيانوس آبي توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني

دوره آموزشي استراتژي اقيانوس آبي توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني
شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰- ۱۲:۱۴:۴۹800_4

12345