اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (118): بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی

اطلاعیه آموزشی (118): بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی
چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰- ۱۴:۱۱:۴۶اطلاعیه شماره 19 آموزشی بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی

12345