اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(117): معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص زمان انتخاب واحد درس كارآموزي در تابستان1400

اطلاعیه آموزشی(117): معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص زمان انتخاب واحد درس كارآموزي در تابستان1400
یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰- ۱۲:۳۶:۱۲اطلاعيه شماره 18 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص زمان انتخاب واحد درس كارآموزي در تابستان1400

زمان انتخاب واحد درس كارآموزي براي تابستان 1400 از 1400/04/12 لغايت 1400/04/25 اعلام مي گردد. 

تذكرات مهم:
1- انتخاب واحد كارآموزي خارج از تاريخ اعلام شده ميسر نبوده و قابل تمديد نمي باشد.
2-در بازه زماني فوق الذكر اخذ هرگونه گزارش از سيستم گلستان منوط به تغيير ترم به 3992 مي باشد.

72

12345