اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(24): آگهي تجديد مناقصه واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خوابگاه ها

اطلاعیه دانشجویی(24): آگهي تجديد مناقصه واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خوابگاه ها
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۲۸:۴۷آگهي تجديد مناقصه واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي شاهرود

آگهی-تجدید-مناقصه1400

 

شرايط مناقصه جهت انجام فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي شاهرود در فایل پیوست زیر جهت بهره برداری درج شده است.

لازم به ذکر است، 411371747776 کداقتصادی و 14003101478 شناسه ملی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.

 

اسناد تجدید مناقصه خوابگاه ها

12345