اخبار و رويدادها: برگزاري دوره مديريت چابك در محیط هاي نوآورانه و استارتاپي

برگزاري دوره مديريت چابك در محیط هاي نوآورانه و استارتاپي
سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۲۵:۱۳

برگزاري دوره مديريت چابك در محیط هاي نوآورانه و استارتاپي

برگزاري دوره مديريت چابك در ميحطهاي نوآورانه و استارتاپي توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني

83

12345