اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(99): شهریه دانشجویان نوبت دوم در مقاطع مختلف تحصیلی براي ورودي سال 1400

اطلاعیه آموزشی(99): شهریه دانشجویان نوبت دوم در مقاطع مختلف تحصیلی براي ورودي سال 1400
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰- ۱۵:۵۸:۳۶شهریه دانشجویان نوبت دوم در مقاطع مختلف تحصیلی براي ورودي سال 1400

شهریه دانشجویان نوبت دوم در مقاطع مختلف تحصیلی براي ورودي سال 1400

پیوست دستور چهارم از مصوبات هجدهمین جلسه هیأت رئیسه مورخ 24-12-1399

Pey2-Shahriyeh-Nobat 2-1400

12345