اخبار و رويدادها: برگزاری دوره های آموزشی مديريت چابك با اسكرام توسط اداره امور فناوری، تجاری‌سازی و كارآفرينی

برگزاری دوره های آموزشی مديريت چابك با اسكرام توسط اداره امور فناوری، تجاری‌سازی و كارآفرينی
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰- ۱۱:۱۰:۰۴اسكرام

12345