اخبار و رویدادها: برگزاري دوره ي آموزشي داده كاوي و تحلیل های پیشرفته کسب و کار

برگزاري دوره ي آموزشي داده كاوي و تحلیل های پیشرفته کسب و کار
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰- ۰۸:۲۶:۳۳

برگزاري دوره ي آموزشي داده كاوي و تحلیل های پیشرفته کسب و کار

برگزاري دوره ي آموزشي داده كاوي و تحلیل های پیشرفته کسب و کار توسط اداره امور فناوري، تجاري‌سازي و كارآفريني

800

12345