جایگاه ششم دانشگاه صنعتی شاهرود در بین دانشگاه های صنعتی سراسر کشور

گروه رتبه بندی ISC : جایگاه ششم دانشگاه صنعتی شاهرود در بین دانشگاه های صنعتی سراسر کشور

جایگاه 8 دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی آموزش دانشگاه های جهان اسلام 2023 ISC

جایگاه 8 دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی آموزش دانشگاه های جهان اسلام 2023 ISC

دانشگاه صنعتی شاهرود تنها دانشگاه استان سمنان در رتبه‌بندی جهانی کیو اس(QS) 2024

دانشگاه صنعتی شاهرود تنها دانشگاه استان سمنان در رتبه‌بندی جهانی کیو اس(QS) 2024

رشد چشمگیر دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه‌بندی تایمز دانشگاه های جوان در سال 2024

رشد چشمگیر دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه‌بندی تایمز دانشگاه های جوان در سال 2024