فرم ارائه طرح پیشنهادی در چهارچوب برنامه ایکارد (1393/7/7)

طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی(ایکارد)

فرم ارائه طرح پیشنهادی در چهارچوب برنامه آیسد (1393/7/7)

طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه آموزش(آیسد)

درخواست مجوز سفر از هیات ناظر بر سفرهای خارجی (1393/7/6)

در خصوص سفرهای خارجی مدیران،اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه ستادی (به استثناء سفرهای خارجی مربوط به شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی جهت ارائه مقاله و فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی)

فلوچارت صدور معرفی نامه اعضای هیات علمی به دانشگاهها و موسسات پژوهشی خارج از کشور (1393/7/2)

فلوچارت صدور معرفی نامه اعضای هیات علمی به دانشگاهها و موسسات پژوهشی خارج از کشور

پرسشنامه شرکت در کنفرانسهای خارجی اعضای هیات علمی (1393/6/26)

مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسها و همایش های بین المللی جهت ارائه مقاله

فلوچارت نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی (1393/6/16)

فلوچارت نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی

فلوچارت انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاههای داخل کشور (1393/6/16)

فلوچارت شیوه نامه اجرایی انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاهها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور

فلو چارت رونداجرایی تائید مدارک متقاضیان پذیرش در دانشگاههای خارجی (1393/6/15)

رونداجرایی تائید مدارک متقاضیان پذیرش در دانشگاههای خارجی

فلو چارت دعوت از مهمانان خارجی (1393/6/11)

فلو چارت دعوت از مهمانان خارجی

تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه شاهرود (1393/6/11)

آمار و اطلاعات تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه شاهرود