مهدی قوتمند

استاديار دانشکده علوم ریاضی

دكتري آناليز عددي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه يزد
زمینه ها و علایق پژوهشی: معادلات ديفرانسيل - جبري و جزيي - جبري
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 30
امین امرایی (1397)، "حل عددی و تحلیلی سیستم‌های دیفرانسیل جبری خطی تأخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
زینب مستوفیان (1397)، "کاربرد روش های تکراری چندگامی با مرتبه همگرایی بالا برای حل عددی دستگاه های معادلات غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه محمودی (1397)، "روش های شبه طیفی برای حل معادلات انتگرال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه محمودی (1397)، "حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از برخی از موجک ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود خورشیدیان میانایی (1396)، "روش گالرکین ناپیوسته مرتبه بالا برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی تصادفی ایتو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
الهام شکری (1396)، "حل رده ای از معادلات دیفرانسیل کسری با استفاده از تکنیک بهینه سازی مبتنی بر آموزش شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید مشاور]
پروانه جمالی (1396)، "پایداری سیستم های تاخیری با یک تاخیر متغیر زمان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
زهره شکوری (1395)، "مقایسه تحلیلی و عددی ویژه مقادیر و ویژه توابع رده‌ای از معادلات شرودینگرگونه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
راضیه غلامی (1395)، "تجزیه شبه SVD ماتریس و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
نصراله یوسفی نیا (1395)، "معادلات دیفرانسیل تصادفی دارای تاخیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
انسیه تفتیان (1395)، "حل رده ای از معادلات دیفرانسیل با روش های شبه طیفی چپیشف-لژاندر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
مرجان امیراسدی (1395)، "کنترل سیستم‌های خطی دو‌بعدی کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
فریده قلیچی (1394)، "روش گام کسری برای حل معادلات دیفرانسیل جبری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه سپهر (1394)، "پایداری سیستم‌های پیوسته زمانی کسری مثبت با تأخیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
حمیده ابراهیمی (1394)، "کنترل پذیری سیستم های خطی مرتبه بالا و کاربرد آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
بهناز جوکار (1394)، "همگرایی بدون مش کالوکیشن برای معادلات سهموی تمام غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
سپیده احمد زاده (1394)، "کاربرد روش تبدیل مشتق کاهشی اصلاح شده برای حل معادلات دیفرانسیل جبری-جزیی با اندیس های بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
رمضان اسماعیلی (1394)، "حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی با روش تجزیه آدومیان تعمیم یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، جواد وحیدی[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه احمدی (1394)، "منظم سازی تجزیه‌های ماتریس‌های متقارن معین مثبت در حل معادلات دیفرانسیل با توابع پایه‌ای شعاعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید مشاور]
سولماز انکاری (1393)، "روش عناصر متناهی تطبیقی برای مسایل بیضوی با ضرایب ناپیوسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
هدا ساکی (1393)، "تعمیم ضرایب لاگرانژ برای تکرارهای وردشی بکار رفته درحل دستگاههای معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه حیدری ماسوله (1393)، "روش نامساوی ماتریسی خطی در تئوری کنترل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
سیمین پویا (1393)، "حل معادلات دیفرانسیل جبری تاخیری با روشهای عددی و نیمه تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید مشاور]
عاطفه آزاد (1393)، "سازگاری و پایداری طرح المان محدود میلستین-گالرکین برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی نیمه خطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
سید میلاد حسینی (1393)، "حل معادلات دیفرانسیل جبری کسری با روش های نیمه تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم جوکار (1392)، "روش های اجزای محدود و تفاضلات متناهی تطبیقی ترکیبی برای مساله های پراکندگی معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
سعیده علی آبادیان (1392)، "حل معادلات دیفرانسیل ـ جبری با روش های نیمه تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]
سیده عالیه رضائی کوشالشاه (1392)، "تطبیق فضا-زمان روشهای عناصر متناهی برای معادله موج روی دامنه های بیکران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مس فروش[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید مشاور]
مریم رحمتی (1392)، "حل مسایل مقدار اولیه و مقدار مرزی با استفاده از موجک های لژاندر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
سید رقیه میر باقری (1392)، "حل معادلات دیفرانسیل جبری جزیی با روشهای نیمه تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی قوتمند[استاد/ اساتید راهنما]، علی مس فروش[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمعادلات دیفرانسیلشورای آموزشی و تحصیلات تکمیلیحضور در دانشکدهمراجعه دانشجویان
یک‌شنبهشورای دانشگاهشورای پژوهشی حل عددی معادلات انتگرال
دوشنبهآحضور در دانشکدهشورای گروهحضور در دانشکده مراجعه دانشجویان دکتری
سه‌شنبهحل عددی معادلات انتگرالشوراهای دانشکدهحضور در دانشکدهمعادلات دیفرانسیل
چهارشنبهحضور در دانشکدهمراجعه دانشجو ارشد
پنج‌شنبه
توضیحات: دانشجویان محترم خواهشمند است در ساعات اعلام شده مراجعه کنید.

پرسش و پاسخ

پاسخ: تا آخر هفته اعلام می کنم
پاسخ: با سلام
رشته آمار 11 تیر، رشته ریاضی کاربردی 12تیر و رشته ریاضی محض 11-13 تیر می باشد.
پاسخ: با سلام
من ایمیلی دریافت نکردم.
پاسخ: با سلام
تنهاس ساعتی که برای همه گرایشها مقدور بود ارایه گردید. شما می توانید آنالیز حقیقی که در دو گروه ارایه شده تغییر گروه دهید.