مهدی ایرانمنش

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکترای ریاضی محض آناليز تابعی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه خوارزمی تهران- فردوسی مشهد - شهيد باهنر كرمان
زمینه ها و علایق پژوهشی: آناليز تابعی، آنالیز بهترین تقریب
عضویت در مجامع علمی: انجمن رياضي ايران + انجمن آمار ابران
افتخارات علمی و اختراعات: استاد نمونه آموزشی در سال 96 و 97
شرح مختصر (درباره):
مولف کتابهای: آنالیز ریاضی 2 - ( انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود) مبانی آنالیز ریاضی- (انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود) تأملی در سلوک استادی و دانشگاهی- (انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود) ادب گفت و گو - (انتشارات قائم) Real Analysis- در دست انتشار Best Approximation- در دست انتشار
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
37

Citations

3

h-index

2

i10-index

2

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
5

Citations

2

h-index

7

Co-authors

2

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 30
سمانه محمدی (1401)، "تعمیم برخی قضایای نقطه‌ی ثابت در فضاهای متریک مخروطی و فضاهای b- متریک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا کامل میر مصطفایی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم رحیمی (1399)، "ε-تقریب‌‌های همزمان روی مجموعه‌های روبه پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا غریب نژاد (1397)، "ارتباطاتی بین بهترین تقریب با آنالیز محدب و مخروط‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن کرم اللهی (1396)، "بهترین تقریب، ابرصفحه‌ها و گوی‌های یکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهه شاکریان (1396)، "بهترین تقریب برای نگاشت های تعمیم یافته C-انقباضی درفضاهای متریک با ترتیب جزیی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا خدّامی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه سیدکتولی (1396)، "زیرفضاهای به طور همزمان f-پروکسیمینال و فضاهای خارج قسمتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منصوره اصغری (1395)، " کاربرد الگوریتم رِمِز درنظریه بهترین تقریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن خواجه (1394)، "تصویر، تعامد بیرخوف و زوایا در فضاهای خطی نرم دار حقیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه میرزائی (1393)، "یک ضابطه ی مینیماکس برای بهترین تقریب توابع ([0,1])f∈ C"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سکینه دهبندی دودانگی (1392)، "بهترین تقریب همزمان در فضاهای توابع و عملگرها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سکینه سهیلی مقدم (1392)، "بهترین تقریب یکنواخت، در رده چندجمله ایها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره کاظمیان (1392)، "جواب تکراری معادلات شامل عملگر K- مثبت معین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی بختو (1391)، "بهینه سازی تفاضل توابع همرادیانت صعودی (ICR)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب شاهینی (1391)، "مشخصه های بهترین تقریب تحمیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هدایت الله گندمی (1391)، "بهترین هم تقریب روی فضاهای نرم دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نرگس ملک (1391)، "فضای متریک مخروطی و قضایای نقطه ثابت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه حلاج فدردی (1391)، "بازتابی بودن *C-مدولهای هیلبرت بر *C-جبرهای جابجایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرشته کشاورز (1391)، "نگاشتهای تصویر در فضای حاصلضرب تانسوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بهناز احمدی بنکدار (1390)، "قانون ترتیب عکس برای معکوس های تعمیم یافته مور-پنروز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه عامری (1390)، "وجود بهترین تقریب همزمان در فضاهای مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا رحمتی نصراباد (1390)، "معکوس های مور-پنروز حاصلضرب و تفاضل عملگرهای تصویر در یک *C- جبر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید حسین اکبر زاده (1390)، "یافتن الگوریتم برای بهترین تقریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، کامران شریفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده مرضیه مولایی (1389)، "بهترین تقریب روی برخی مجموعه های نامحدب توسط ستاره گون ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، کامران شریفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه سلیمانی (1389)، "بهترین تقریب روی مجموعه های خاص نامحدب و کاربرد آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش [استاد/ اساتید راهنما]، کامران شریفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
مطالعه و بررسي سيستم آموزش فعال در دانشگاه 1386/12/29 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه مطالعه مبانی آنالیز ریاضی
یک‌شنبهریاضی 2 (فیزیک) مراجعه دانشجویان لیسانس با هماهنگی قبلی** مراجعه دانشجویان ارشد و دکترا با هماهنگی قبلی**
دوشنبهمبانی آنالیز ریاضی – با حل تمرینجلسه گروه و دانشکدهحقیقی2 (ارشد – یک نفره) آنالیز تابعی (ارشد – یک نفره)
سه‌شنبهمراجعه دانشجویان لیسانس با هماهنگی قبلی** مطالعهیاضی ۲ (فیزیک)مراجعه مراجعه دانشجویان ارشد و دکترا با هماهنگی قبلی**
چهارشنبهحقیقی2 (ارشد – یک نفره) آنالیز تابعی (ارشد – یک نفره)
پنج‌شنبه
توضیحات: نیمسال دوم 1401- 1402

پرسش و پاسخ

(..naser soltani 90 daneshoye - 28/8/1391، 21:04:37)