شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

جایگاه دانشگاه در رتبه بندی موسسه بین المللی تایمز ۲۰۱۹ در قسمت موضوعی

موسسه بین المللی تایمز نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان را براساس چهارموضوع علوم اجتماعی، علوم فیزیكی، روانشناسی و علوم پزشكی و سلامت منتشر كرد و دانشگاه صنعتی شاهرود در گروه علوم فیزیكی رتبه هشتصد را بین دانشگاه های برتر جهان كسب كرد.