یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

فعالیت های اخیر مركز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود

مركز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود در راستای پیشبرد اهداف و تحقق رسالت این مركز، اقدام به انجام فعالیت های متعددی نموده است.