آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

آخرین بروزرسانی: 1393/9/5

• جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرحهاي عمراني ( اطلاعات طرحهاي مورد نياز و نيز اطلاعات طرحهاي در حال اجرا ).
• پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه به شوراي عمراني.
• كنترل و تصويب نقشه هاي طرحهاي عمراني.
• انعقاد قرارداد با مهندسی مشاور وپیمانکاران به منظور اجرای طرحهای عمرانی حسب مورد .
• نظارت عاليه بر حسن اجراي طرحهاي عمراني.
• رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرحهاي عمراني.
• برنامه ريزي و تامين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
• انجام تحويل و تحول پروژه ها و تحويل نقشه هاي اجرا شده از مشاور و نگهداري و ضبط نقشه ها .
• اجراي طرحهاي اماني مورد نياز دانشگاه.
• تهيه نقشه و انجام محاسبات فني براي طرحهاي اماني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه.
• نظارت بر عمليات ساختماني و تاسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه.
• برنامه ريزي تعميرات اساسي و پيشنهاد بودجه تعميرات اساسي به شوراي عمراني و نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحدهاي دانشگاه و تاييد اسناد تعميرات اساسي .
• نظارت بر نگهداري و تعميرات تاسيسات و ساختمانهاي واحد هاي دانشگاه.
• ايجاد هماهنگي بين گروههاي فني ( در خصوص تاسيسات و نگهداري ) واحدهاي تابعه دانشگاه.
• پيشنهاد برگزار ي مناقصات نگهداري به شوراي عمراني و برگزاري مناقصه در صورت تصويب.
• نظارت و مراقبت لازم در امر تأسيسات دانشگاه و انجام تعميرات جزئي تاسيسات معيوب .
• حفظ و نگهداري و فراهم نمودن موجبات تعميرات ضروري ساختمان و دادن گزارشات تعميرات.
• تهیه شناسنامه کلیه ساختمانها و فضاها اعم از سرپوشیده و روباز.
• انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه

 

مدیر فنی و طرحهای عمرانی

عکس موجود نيست.

نام و نام خانوادگی:غلامحسین صادقی
مدرک تحصیلی:لیسانس-مهندسی عمران
شماره تماس:32300252 داخلی 3402
ایمیل:mp.sadeghi@yahoo.com

رئیس اداره تعمیر و نگهداری

عکس موجود نيست.

نام ونام خانوادگی:علی نادمی
مدرک تحصیلی:لیسانس-مهندسی برق
شماره تماس:32300320-داخلی 3392
ایمیل:ali.nademi46@yahoo.com

کارشناس عمران

نام و نام خانوادگی:احمدرضا رضایی
مدرک تحصیلی:لیسانس-مهندسی عمران
شماره تماس:32300261-داخلی 3391
ایمیل:ar.rezaey@gmai.com

کارشناس عمران

نام و نام خانوادگی:شاهین شاکری انارکی
مدرک تحصیلی:لیسانس-مهندسی عمران
شماره تماس:32300261-داخلی 3395
ایمیل:shahin_1562@yahoo.com

کارشناس عمران

نام و نام خانوادگی:احسان کریمیان
مدرک تحصیلی:لیسانس-مهندسی عمران
شماره تماس:32300260 داخلی 3396
ایمیل:karimian.ehsan@yahoo.com

کارشناس عمران

عکس موجود نيست.

نام و نام خانوادگی:محمدرضا رمضانی
مدرک تحصیلی:لیسانس-مهندسی عمران
شماره تماس:32300261 داخلی 3390
ایمیل:

کارشناس تاسیسات مکانیکی

عکس موجود نيست.

نام و نام خانوادگی:محمد تات
مدرک تحصیلی:لیسانس-مهندسی مکانیک
شماره تماس:32300260-داخلی 3397
ایمیل:

مسئول دفتر

عکس موجود نيست.

نام و نام خانوادگی:امید احسانی فرد
مدرک تحصیلی:لیسانس-مهندسی عمران
شماره تماس:32300252-داخلی 3402
ایمیل:omid.ehsani64@rayana.ir
آخرین بروزرسانی: 1393/10/15

تلفن تماس :

دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی : 32300252-023

 

مدیر فنی و طرحهای عمرانی : 32300253-023

 

فاکس : 32300252-023

 

آدرس ایمیل :Edared_fani@shshroodut.ac.ir