آخرین بروزرسانی: 1397/3/20

 سردر_جدید_پردیس_مرکزی_دانشگاه_صنعتی_شاهرود

سازمانها به منظور حصول اهداف مشخصی شكل می گیرند. از این رو لازم است تا همواره كیفیت و عملكرد آنها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتایج حاصل ، مسیر فعالیتها و اقدامات در راستای تحقق اهداف مورد نظر ، هدایت گردد.

اهداف اصلی دریك نظام دانشگاهی می تواند عمدتاً برسه محور پیشبرد مرزهای دانش، آموزش نیروهای انسانی متخصص ومورد نیاز جامعه و تأمین نیازهای اجتماعی برای آموزش عالی ، استوار باشد. البته هر مؤسسه آموزش عالی باید با توجه به شرایط محیطی خود به تدوین رسالتها ، مأموریتها و اهداف ویژه برای خود بپردازد.
به منظور تحقق اهداف عام و خاص هر نظام دانشگاهی و دستیابی به سطح كیفیت مورد نظر ، باید كاركردهای مدیریت دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیرند. این كاركردها شامل موارد ذیل است:

(1) برنامه ریزی

(2) سازماندهی و هماهنگی

(3) هدایت و رهبری

(4) نظارت و ارزیابی

كاركرد نظارت و ارزیابی در نظام های دانشگاهی باید بر سایر كاركردها اشراف داشته باشد. از طریق نظارت و ارزیابی فعالیتهایی كه در فرآیند انجام امور به عمل می رسند بستر مناسب برای قضاوت در مورد كیفیت عملكرد فراهم می شود وبه كمك آن مسیر فعالیت ها در راستای اهداف مورد نظر هدایت می گردد. هر نظام دانشگاهی باید به یك نظام ارزیابی و نظارت مجهز باشد وبه كمك آن وضعیت موجود زیر نظام ها آموزشی ، پژوهشی و سایر خدمات عرضه شدة خود را به تصویر كشیده و با ”وضیت مطلوب“ مقایسه نماید.

در مدیریت كیفیت نظام آموزش عالی ، نظارت و ارزیابی دارای دو نقش عمده نظارت بر چگونگی انجام امور و در صورت لزوم تغییر جهت آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مرحله طراحی، برنامه ریزی و سازماندهی و ارزیابی نتایج حاصل از انجام امور است

photo_2017-12-27_10-11-00 (Medium)

آدرس: شاهرود- میدان 7 تیر- بلوار دانشگاه- پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود- ساختمان سازمان مرکزی- طبقه همکف- دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

ریاست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دکتر مهدی ایرانمنش
تحصیلات: دکترای تخصصی ریاضی محض - گرایش آنالیز تابعی
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
عضو هیئت نظارت دانشگاه
نماینده وزارت علوم در دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تماس مستقیم: 32391455-023
شماره داخلی:2332
پست الکترونیکی گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: daftarenezarat@gmail.com
پست الکترونیکی شخصی: m.iranmanesh2012@gmail.com
سایت شخصی : dr-iranmanesh.ir

کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

مهندس امیرکیوان گوهری
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی و رباتیک
شماره تماس مستقیم: 32391455-023
شماره داخلی: 2332
پست الکترونیکی شخصی: keyvan.gohari2009@gmail.com
شماره همراه:09304309218
آخرین بروزرسانی: 1396/10/6

01

 

  • اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه.
  • ايجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نياز.
  • تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه.
  • همكاری با گروههای اعزامی نظارت و ارزيابی از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری.
  • ايجاد هماهنگی و ارتباط ميان شورای نظارت وارزيابی دانشگاه و دفتر نظارت وارزيابی وزارت علوم ، تحقيقات وفناوری.
  • انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه
آخرین بروزرسانی: 1397/3/20

به منظور حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان و انجام وظایف مقرر در آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان، هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشجویان از افراد زیر تشکیل می شود:

رئیس دانشگاه(رئیس هیات مدیره) مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد

شرح وظایف هیئت نظارت:

الف) اعلام دستور کار و دعوت از اعضاء برای شرکت در جلسات

ب) تشکیل نظام بایگانی ، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات

ج) دریافت درخواست کتبی هیئت مؤسس متقاضی تأسیس تشکل اسلامی و طرح آن در جلسات رسمی

د) دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی

ه) دریافت شکایات مطروحه و طرح آن در جلسات رسمی

و) ابلاغ هیئت نظارت در مهلت قانونی به صورت مکتوب به تشکل اسلامی

ز) تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور رئیس هیأت نظارت

ح) تهیه وتنظیم گزارش جلسات و ارسال به دبیرخانه

ط) اطلاع رسانی به موقع در مورد آیین نامه تشکل های اسلامی

ن) دعوت وتشکیل جلسات هیئت منصفه رسیدگی به تخلفات دانشجویان

ی) پی گیری اجرایی مصوبات هیئت نظارت و اخذ گزارش و فعالیت های تشکل های دانشجویی

ص) انجام سایر امور محوله

 

اعضای هیئت نظارت:

1- آقای دکتر محمدمهدی فاتح (ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود)

2- حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای فندرسکی (نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه صنعتی شاهرود)

3- آقای دکتر مهدی ایرانمنش (نماینده محترم وزارت علوم در دانشگاه صنعتی شاهرود)