Faculty of Physical Education

Dean: Ali Younesian

Tell:
Ext.Tell:
Email: Physical_edu{AT}shahroodut{DOT}ac{DOT}ir

فیربولوژی ورزش

Rahimeh Mahdizadeh

Rank: Associate Professor

Ali Younesian

Rank:
[Dean of Faculty]

Reza Andam
HRM
Rank: Associate Professor

Hassan Bahrololoum
Physical Education Administration
Rank: Associate professor

Seyed Reza Hosseini Nia
sport management
Rank: assistant professor

Reza Andam
HRM
Rank: Associate Professor

Hassan Bahrololoum
Physical Education Administration
Rank: Associate professor

Seyed Reza Hosseini Nia
sport management
Rank: assistant professor

Mina Haghighi
Sports injury and corrective exercise
Rank: Assistants Professor

Ali Younesian

Rank:
[Dean of Faculty]

Retired

Morteza Mohamadiun

Rank: Lecturer

Rahimeh Mahdizadeh

Rank: Associate Professor

آزمایشگاه شماره یک

برای مدیریت خردمندانه و موثر در سازمان های ورزشی به روش های پژوهشی نو و بدیع نیاز است و هدف از این نشریه علمی، گسترش اندیشه ها و نتایج نوآوری های پژوهشی در زمینه های مدیریت در ورزش با رویکرد منابع انسانی است، این مجله در زمینه آسیب شناسی چالشهای کنونی ورزش، ترسیم دورنمای مطلوب برای حوزه مدیریت و منابع انسانی در ورزش، تصمیم سازی برای کمک به تصمیم گیری مدیران ورزشی و بالاخره ارتقا سطح علمی و آگاهی کارشناسان این حوزه می باشد. بنابراین کلیه محققان عرصه ورزش می توانند از طریق این مجله آخرین یافته های پژوهشی خود را با رویکردهای مربوط به مدیریت و منابع انسانی در ورزش در اختیار اندیشمندان و دست اندرکاران قرار دهند.