سعید قره چلو

استادیار Faculty of Civil & Architectural Engineering

دکتری سنجش از دور و GIS

University: دانشگاه چیبا- ژاپن
Research Interests: تکنولوژی و کاربرد سنجش از دور، سنجش از دور ماکروویو (راداری)، سنجش از دور کمی، کیفیت سنجی و کالیبریشن داده ها، ترکیب و تلفیق داده سنجنده ها، پردازش تصویر، تکنیک های پردازش داده های ماهواره های راداری ( ...,Polarimetry, Interferometry)، سنجش از دور برد کوتاه و نقشه برداری هوایی و کاربرد پهپادها (UAV) و LIDAR , مدلسازی سه بعدی و التیمتری، کاربرد سنجش از دور راداری (SAR) در مسائل عمرانی و زیرساخت ها- منابع آب و مدیریت حوضه های آبریز- فرسایش- تغییرات زیست محیطی و پوشش و کاربری زمین، کاربرد RS& GIS در مخاطرات محیطی و مدیریت بحران های طبیعی (سیل، زلزله، فرونشست زمین، آتش سوزی جنگلها، زمین لغزش، طوفان گرد و غبار، خشکسالی و...) - مدیریت سواحل دریا و رودخانه ها-مرفولوژی ساحل-توپوگرافی سطح و بستر-بسیمتری دریا و دریاچه ها، کیفیت آب و ...، مدلسازی دنیای واقعی در GIS ، سیستم های مدیریت اطلاعات زمین و پایگاه داده های زیست محیطی در GIS، کاربرد GIS در آب و محیط زیست
Professional & Scientific Membership: (ISPRS, RSSJ, IEEE (Geoscience & Remote Sensing, انجمن سنجش از دور و GIS ایران
Awards & Patents:
Biography (About):
- Postdoctoral-researcher ، دانشگاه کالج کرک، ایرلند، 1395 ...... - Postdoctoral-researcher ، مرکز سنجش از دور زیست محیطی، ژاپن، 1394..... - دکتری تخصصی، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1394..... - Research-scholar، دانشگاه ماساچوست، ایالات متحده، 1393...... - کارشناسی ارشد، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1391.... - هیات علمی دانشگاه سمنان، 89-86..... - کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1386.... - کارشناسی، دانشگاه یزد، 1384....................................... E-mail: sgharachelo{at}shahroodut.ac.ir

Tel:
Ext.Tel:

Courses Taught

Ph.D
Ms.c
Bs.c

Thesis

All Thesis (4)
Elham zanganeh (2019), "SpatioTemporal Prediction Of Remote Sensing Data Using Deep Learning", Msc Thesis, Shahrood University Of Technology, Hoda Mashayekhi, Saideh Ferdowsi[Supervisor/Supervisors], سعید قره چلو[Advisor/ Advisors]
Hesam Akbari Ghuchani (2019), "Evaluation of land subsidence using time series radar interferometry data", Msc Thesis, Shahrood University Of Technology, Saeed Golian, سعید قره چلو[Supervisor/Supervisors],
Kamran Ganji (2019), "Urban River Flood Zoning and Controlling Using GIS", Msc Thesis, Shahrood University Of Technology, Ahmad Ahmadi, سعید قره چلو[Supervisor/Supervisors],
Seyed Mostafa Farmanbar (2017), "An architecture for processing Remote Sensing Big Data, baxsed on cluster computing", Msc Thesis, Shahrood University Of Technology, Ali Pouyan[Supervisor/Supervisors], Hoda Mashayekhi, سعید قره چلو[Advisor/ Advisors]

Publications

Journal Papers
Conference Papers
Book