سعید قره چلو

استادیار Faculty of Civil & Architectural Engineering

دکتری سنجش از دور و GIS

University: دانشگاه چیبا- ژاپن
Research Interests: تکنولوژی و کاربرد سنجش از دور، سنجش از دور ماکروویو (راداری)، سنجش از دور کمی، کیفیت سنجی و کالیبریشن داده ها، ترکیب و تلفیق داده سنجنده ها، پردازش تصویر، تکنیک های پردازش داده های ماهواره های راداری ( ...,Polarimetry, Interferometry)، سنجش از دور برد کوتاه و نقشه برداری هوایی و کاربرد پهپادها (UAV) و LIDAR , مدلسازی سه بعدی و التیمتری، کاربرد سنجش از دور راداری (SAR) در مسائل عمرانی و زیرساخت ها- منابع آب و مدیریت حوضه های آبریز- فرسایش- تغییرات زیست محیطی و پوشش و کاربری زمین، کاربرد RS& GIS در مخاطرات محیطی و مدیریت بحران های طبیعی (سیل، زلزله، فرونشست زمین، آتش سوزی جنگلها، زمین لغزش، طوفان گرد و غبار، خشکسالی و...) - مدیریت سواحل دریا و رودخانه ها-مرفولوژی ساحل-توپوگرافی سطح و بستر-بسیمتری دریا و دریاچه ها، کیفیت آب و ...، مدلسازی دنیای واقعی در GIS ، سیستم های مدیریت اطلاعات زمین و پایگاه داده های زیست محیطی در GIS، کاربرد GIS در آب و محیط زیست
Professional & Scientific Membership: (ISPRS, RSSJ, IEEE (Geoscience & Remote Sensing, انجمن سنجش از دور و GIS ایران
Awards & Patents:
Biography (About):
- Postdoctoral-researcher ، دانشگاه کالج کرک، ایرلند، 1395 ...... - Postdoctoral-researcher ، مرکز سنجش از دور زیست محیطی، ژاپن، 1394..... - دکتری تخصصی، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1394..... - Research-scholar، دانشگاه ماساچوست، ایالات متحده، 1393...... - کارشناسی ارشد، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1391.... - هیات علمی دانشگاه سمنان، 89-86..... - کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1386.... - کارشناسی، دانشگاه یزد، 1384....................................... E-mail: sgharachelo{at}shahroodut.ac.ir

Tel:
Ext.Tel:

Courses Taught

Ms.c
Bs.c

Thesis

All Thesis (4)
Elham zanganeh (2019), "SpatioTemporal Prediction Of Remote Sensing Data Using Deep Learning", Msc Thesis, Shahrood University Of Technology, Hoda Mashayekhi, Saideh Ferdowsi[Supervisor/Supervisors], سعید قره چلو[Advisor/ Advisors]
Hesam Akbari Ghuchani (2019), "Evaluation of land subsidence using time series radar interferometry data", Msc Thesis, Shahrood University Of Technology, Saeed Golian, سعید قره چلو[Supervisor/Supervisors],
Kamran Ganji (2019), "Urban River Flood Zoning and Controlling Using GIS", Msc Thesis, Shahrood University Of Technology, Ahmad Ahmadi, سعید قره چلو[Supervisor/Supervisors],
Seyed Mostafa Farmanbar (2017), "An architecture for processing Remote Sensing Big Data, baxsed on cluster computing", Msc Thesis, Shahrood University Of Technology, Ali Pouyan[Supervisor/Supervisors], Hoda Mashayekhi, سعید قره چلو[Advisor/ Advisors]

Publications

Journal Papers
Conference Papers
Book