پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع دکتری > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهرنوش اسدی [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله، کنترل سیستم های فیدبک محض کاملا غیرافاین در حضور عدم قطعیت مورد بررسی قرار می-گیرد. ابتدا به ارائه کنترل تطبیقی سیستم های فیدبک محض در حضور عدم قطعیت های پارامتری می پردازیم. این عدم قطعیت ها هم بصورت خطی و هم غیرخطی وارد می شوند که سبب می شود کلاس سیستم های مورد مطالعه در این رساله بسیار گسترده تر از تحقیقات پیشین در این زمینه باشد. با بکارگیری روش جداسازی پارامتر و ایده استفاده از تابع مثبت تخمین پارامترها در ترکیب طراحی پسگام و جداسازی مقیاس زمانی، ورودی های کنترل مجازی/ حقیقی به عنوان جواب های یک سری معادلات دینامیکی در نظر گرفته می شوند. در این رویکرد، قانون تطبیق پارامترها می تواند مستقیماً با استفاده از تئوری لیاپانوف در طراحی پسگام بدست آید و نیازی به طراحی پیشبین حالت جهت استخراج قانون تطبیق نمی باشد. در قسمت بعد، کنترل مقاوم سیستم های فیدبک محض را در حضور عدم قطعیت های منطبق و نامنطبق مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از تئوری آشفتگی منفرد، فیلترهای با بهره بالا جهت تخمین این نوع عدم قطعیت ها طراحی می شود. با ترکیب روش پسگام و جداسازی مقیاس زمانی، ورودی های کنترل مجازی/ حقیقی بدست می آیند که در آن ها متغیرهای سریع نتیجه شده از فیلترهای مذکور برای حذف عدم قطعیت ها بکار گرفته می شوند. در قسمت آخر این رساله کنترل فیدبک خروجی سیستم های فیدبک محض کاملاً غیرافاین با متغیرهای حالت غیر قابل اندازه گیری مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور ابتدا یک رویتگر حالت جهت تخمین این متغیرها طراحی شده و سپس با تلفیق طراحی پسگام و جداسازی مقیاس زمانی، ورودی های کنترل مجازی و کنترل حقیقی بدست می آیند. در هر بخش، برای بررسی بهتر رفتار کنترل کننده های پیشنهاد شده، شبیه-سازی بر روی سیستم های فیدبک محض مختلف انجام شده است. نتایج شبیه سازی تاییدی بر کارایی کنترل کننده ها می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های فیدبک محض غیرافاین #جداسازی مقیاس زمانی #پارامتریزه شدن خطی و غیرخطی #تابع مثبت پارامترهای خطی #جداسازی پارامتر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)