پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مسلم ممی زاده [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد مشاور]
چکیده: مدل سازی بار فرآیند بدست آوردن یک رابطه ریاضی از رفتار بار‌های متصل به یک باس‌بار مفروض در شبکه قدرت می باشد. در این پایان نامه، تعریف فوق به یک باس با تولید بالا توسط واحدهای تولید پراکنده گسترش داده شده و یک مدل ریاضی استخراج می گردد تا رفتار استاتیکی و دینامیکی شبکه توزیع را از دیدگاه شبکه انتقال بالادست مدل نماید. با استفاده از این روابط، مجموعه عناصر موجود در شبکه توزیع به صورت بار ترکیبی مدل می شود. این مدل، از بارهای استاتیکی ZIP (امپدانس ثابت، جریان ثابت و توان ثابت) موازی با بارهای دینامیکی(موتور القایی) تشکیل شده است. برای تخمین پارامترهای مدل بار از بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده می شود. به عنوان یک مفهوم جدید، مدل باس بارهای تولیدی فوق توزیع با توان تزریقی خالص به شبکه انتقال بالا دست بررسی می شود. داده های اندازه گیری مورد نیاز، از شبیه سازی شبکه توزیع نمونه 20 باسه نرم افزار ETAP بدست می آید. این داده ها، به عنوان داده های ورودی جهت تخمین پارامترها در نرم افزار MATLAB در نظر گرفته می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مد لسازی بار #تخمین پارامترها #بهینه سازی ازدحام ذرات #منابع تولید پراکنده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)