پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سعید نجفی قوشه بلاغ [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مسعود علی پور اصل[استاد مشاور]
چکیده: عیار اقتصادی طلا، وابسته به شرایط مختلف و تیپ کانسار، معمولاً در حد چند گرم در تن است. با توجه به این ویژگی‌‌ها پاسخ ژئوفیزیکی مستقیمی به دلیل اندک بودن عیار طلا نسبت به سایر کانی‌‌های همراه، به-دست نمی آید. بنابراین تنها راه اکتشاف ژئوفیزیکی آن، دریافت پاسخ های ژئوفیزیکی غیرمستقیم و از طریق شناسایی سولفیدهای پاراژنز با آن است. روش اصلی مطالعات ژئوفیزیکی بر روی کانسارهای فلزی از نوع سولفیدی، روش مقاومت‌‌ویژه الکتریکی و قطبش القایی (IP) است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق در بخش شمال غربی پهنه سنندج- سیرجان و در جنوب غربی سقز و در منطقه کرویان قرار دارد. به‌‌طورکلی می‌‌توان نهشته‌‌های برون‌‌زده در این منطقه را به‌‌ دو قسمت عمده رسوبی و آذرین تقسیم‌‌بندی کرد؛ که همه در حد رخساره شیست سبز دگرگون شده‌‌اند. کانی‌‌زایی در یک واحد سولفیددار دگرسان‌‌شده که دگرسانی آن از نوع سیلیسی‌ بوده، صورت گرفته است. این سنگ سیلیسی و هوازده، حاوی سولفید فراوان و دارای اکسیدهای آهن است. با توجه به شواهد کانی‌‌سازی در منطقه کرویان، برای انجام این تحقیق تعداد سه پروفیل مقاومت‌‌ویژه و قطبش القایی با به‌‌کارگیری آرایه دوقطبی- دوقطبی با فاصله الکترودی 30 متر در منطقه برداشت گردید. بر روی پروفیل‌‌های مذکور داده‌‌های الکترومغناطیس در حوزه فرکانس توسط سیستم EM34 نیز برداشت شد. به‌منظور مدل‌سازی و تفسیر داده‌‌های خام صحرایی قطبش القایی و مقاومت‌‌ویژه الکتریکی از دو نرم‌افزار RES2DINV و ZONDRES2D با به‌کارگیری روش مدل‌‌سازی وارون دوبعدی هموار استفاده‌ شد. مدل‌‌سازی داده‌‌های الکترومغناطیس نیز با نرم‌‌افزار EM34-2D انجام شد. با مقایسه نتایج به‌دست آمده از مدل‌‌سازی وارون داده‌‌های قطبش القایی و مقاومت‌‌ویژه الکتریکی با نتایج حاصل از مطالعات زمین‌‌شناسی، محل اصلی کانی‌‌سازی طلا در منطقه شناسایی گردید. برای تجسم فضایی محل‌‌های کانی‌‌سازی طلا در زیر سطح زمین، نتایج مدل‌‌سازی وارون دوبعدی داده‌‌های قطبش القایی و مقاومت‌‌ویژه الکتریکی با استفاده از نرم‌‌افزار RockWorks به‌صورت سه‌‌بعدی نمایش داده شد. با توجه به نتایج نهایی به‌دست آمده، هفت محل برای حفاری پیشنهاد گردید. لازم به ذکر است که نقاط پیشنهادی با مقادیر قطبش القایی بالا همراه هستند؛ که می‌‌تواند ناشی از وجود ذرات فلزی مانند پیریت به همراه طلا باشد. بر این اساس ممکن است در برخی از نقاط پیشنهادی کانی‌‌سازی طلا قابل‌مشاهده نباشد. برای اعتبارسنجی بی‌‌هنجاری‌‌های ژئوفیزیکی، از اطلاعات گمانه‌‌های موجود در منطقه استفاده شده است. بی‌‌هنجاری‌‌های قطبش القایی که در داخل فیلیت‌‌ها و کربنات‌‌ها گسترش دارند، بر طبق اعتبارسنجی‌‌های انجام‌‌شده با استفاده از گمانه‌‌های حفاری‌‌شده در منطقه، با عیار بالای طلا (بالاتر از یک گرم در تن) همراه هستند، ولی بی‌‌هنجاری‌‌های موجود در داخل میلونیت‌‌های دگرسان فاقد عیار حدی طلا می‌‌باشند. لذا بی‌‌هنجاری‌‌های ژئوفیزیکی که در داخل فیلیت‌‌ها و کربنات‌‌ها قرار دارند، به عنوان بی‌‌هنجاری اصلی محسوب می‌‌شود و برای انجام مطالعات اکتشافی بعدی در اولویت قرار دارند و بی‌‌هنجاری‌‌های داخل میلونیت‌‌ها، با توجه به پایین بودن عیار طلا در داخل آن‌‌ها از ارزش اقتصادی پایینی برخوردار بوده و در اولویت‌های بعدی قرار می‌‌گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قطبش القایی (IP) #مقاومت‌‌ویژه الکتریکی #الکترومغناطیس (EM) #کرویان #آرایه دوقطبی- دوقطبی #کانی‌‌سازی طلا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)