اخبار و رويدادها: آگهي مناقصه واگذاری شرکت های خدماتی دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

آگهي مناقصه واگذاری شرکت های خدماتی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶- ۰۸:۴۶:۰۲

آگهي مناقصه واگذاری شرکت های خدماتی دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهي مناقصه واگذاری 1- امورخدمات عمومی و پشتيبانی امور غير تخصصی 2- امور خدمتگزاری و نظافت 3- امور فضای سبز و باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام 1-  امور خدمات عمومی و پشتیبانی امور غیر تخصصی 2-  امور خدمتگزاری و نظافت 3-  امور فضای سبز و باغبانی خود را به صورت جداگانه از تاريخ 1397/1/1  (ابتدای فروردين 1397) لغايت 1397/12/29 (پايان سال 1397) از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقی واجد شرايط با رعايت مقررات عمومی دولت واگذار نمايد.

لذا از كليه متقاضيان دارای تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعی دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن فایل های ذیل را مطالعه نمایند:

 

خدمات عمومی

خدمتگزاری

فضای سبز

 تلفن تماس:  9-02332392204

   

مدیریت امور اداری

دانشگاه صنعتی شاهرود

12345