اخبار و رويدادها: اطلاعيه و اسامی كانديداهای واجد شرايط انتخابات شورای صنفی 96
ورود به سايت

اطلاعيه و اسامی كانديداهای واجد شرايط انتخابات شورای صنفی 96
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶- ۱۵:۰۹:۵۹بدينوسيله ليست اسامی دانشجويانی كه جهت كانديداتوری شورای صنفی دانشجويان در سال 96 در واحدهای مربوطه ثبت نام نموده اند و واجد شرایط براساس آیین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای صنفی می باشند به شرح ذيل اعلام ميگردد.ضمنا" كانديداهايی كه اسامی آنها در ليست نمی باشد درصورت اعتراض می توانند شكايت كتبی خود را حداكثر تا پايان وقت اداری مورخ 96/8/15 به كميته نظارت بر انتخابات (دفترمدیر دانشجویی ) ارائه نمايند.

ماده 14 و 15  شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان :

ماده 14 : داوطلبان و طرفداران آنان ، به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود را یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد.

ماده 15: معاونت دانشجویی و اعضای کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات ، حق تبلیغ له ویا علیه داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند.

انتخابات از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/8/22 شروع و تا ساعت 17 همان روز ادامه خواهد داشت .انتخابات بصورت اینترنتی بوده و دانشجویان گرامی لازم است جهت شرکت در رای گیری کد مربوطه را از آموزش دانشکده ها از مورخ 96/8/14 لغایت 96/8/21 دریافت نمایند .

شورای صنفی خوابگاه برادران 96

خوابگاه خواهران شورای صنفی 96

پردیس کشاورزی شورای صنفی 96

پردیس مهندسی شورای صنفی 96

شورای صنفی پردیس مرکزی 96

 

 

12345