بهینه سازی کاربردی درحفاری نفت

کارشناسی ارشد

امین روشندل کاهو

محتوای درس

پرسش و پاسخ