آز مقاومت مصالح

کارشناسی

محمدعلی مزینانیان

محتوای درس

Lab Title (1399/3/27)

صفحه عنوان گزارش کار

test for Strength of Materials Laboratory student (1399/3/27)

نمونه یک فایل اکسل برای رسم گرافهای آزمایشگاه به همراه رگرسیون

Universal Testing Tensile (1399/3/27)

فایلهای آزمایش کشش یونیورسال

2th Page (1399/3/27)

صفحه دوم گزارش آزمایشگاه مقاومت مصالح

PDF Sheet file (1399/3/27)

فایلهای pdf ورک شیتهای ازمایشگاه مقاومت مصالح

Guide For Writing Laboratory Report (1399/3/28)

راهنمای نگارش گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

Work Seet Strength of Materials Laboratory (1399/3/28)

فایلهای Word، ورک شیتهای آزمایشگاه مقاومت مصالح

پرسش و پاسخ