صادق رحیمی شعرباف مقدس

استاد یار دانشکده علوم ریاضی

دکترای تخصصی ریاضی کاربردی- گرایش علوم کامپیوتر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه انرژی مسکو
زمینه ها و علایق پژوهشی: تئوری گراف- منطق فازی
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: انجام پروژه با مرکز تحقیقات مخابرات ایران
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

رنسانس (1396/9/24)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 38
سمانه طهماسبی (1398)، "بررسی شرایط عدم وجود همریختی در ابرگراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، میثم علیشاهی[استاد/ اساتید راهنما]،
فهیمه یحیایی (1397)، "بررسی برخی از اعداد رمزی روی گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید رحیمی (1397)، "بررسی شاخص وینر در گراف‌های با قطر ثابت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، [استاد/ اساتید راهنما]،
ناهید باقری هاشم آباد (1397)، "کدهای دوری روی حلقه‌های چند جمله‌ای اریب ناجابه‌جایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، عبدالله آل‌هوز[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
آنسه اسلامی (1396)، "کدهای کامل و چند‌مجموعه‌ای روی کانال‌های جایگشتی و سادک‌های گسسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، عبدالله آل‌هوز[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره اسبومحلی (1396)، "بررسی برخی از خواص انرژی فاصله گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
محبوبه طالبی (1396)، "کاربردهای ماتریس فاصله در گراف‌های مولکولی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام یگانه پرست (1395)، "کران‌های همبندی جبری در برخی از گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، عبدالله آل‌هوز[استاد/ اساتید راهنما]،
ام البنین ربیعی (1394)، "گراف بازه ای و کاربردهایش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه امانتی فیض آبادی (1393)، "مدل سازی فازی گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
خدیجه شفیعی توندری (1393)، "بررسی روش های استدلال و اثبات در ترکیبیات و گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
فریبا باستانی (1393)، "رنگ آمیزی گراف های مسطح فازی و مسئله چهار رنگ فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود فلاح قاسم آباد (1393)، "تحلیل شبکه های اجتماعی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا آشوری (1392)، "گراف مولکولی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، حسین نیکوفرد[استاد/ اساتید مشاور]
آیلر کسلخه (1392)، "بررسی جریان ماکسیمم در شبکه های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود تردستی (1392)، "مجموع رنگی گرافها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، میثم علیشاهی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره فدائی (1392)، "گراف فازی و برخی از کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه فیاضی (1392)، "بررسی مقادیر ویژه فازی در گراف های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید مشاور]
خدیجه بیگم احمدی (1391)، "بررسی مسئله تشابه فازی و بعضی از کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید جوربنیان (1391)، "رنگ فازی و رنگ آمیزی فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه احمد زاده (1391)، "گراف های گاما-بحرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید آدینه پور باغان (1391)، " انرژی گرافهای فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
مهناز علیین (1390)، "بررسی کدهای خطی و غیر خطی و برخی کاربردهای آن (کدهای LDPC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
صفر محمد نوری (1390)، "مطالعه مسئله رنگ آمیزی گراف های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده معصومه زرگر (1390)، "مطالعه مفهوم احاطه گری در گراف های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
احمد معتمدی (1390)، "مطالعه شیوه های ارزشیابی به کمک منطق فازی در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا ربیعی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم آقائی (1390)، "طراحی بهینه فیلتر پسیو در شبکه قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان[استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
الهام علیمردانی (1389)، "خواص طیفی گراف و بررسی بعضی از کاربردهای آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد/ اساتید مشاور]
هادی سالاری نژاد (1389)، "حل معادلات دیفرانسیل فرکتالی با روش آشفتگی هوموتوپی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، حسین امینی خواه[استاد/ اساتید راهنما]،
هادی رضا زاده (1388)، "امنیت در گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
بی بی آسیه افضل شهیدی (1388)، "یک دسته بندی از انرژی گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
راحله السادات میر کریمی (1388)، "بررسی انرژی گراف در ساختار هیدروکربن های بنزنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، حسین امینی خواه[استاد/ اساتید مشاور]
آرش گوهری (1388)، "مطالعه مساله p-مرکز روی گراف های عنکبوتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد امید کاردانی (1388)، "بررسی مساله مکانیابی تدافعی و حل آن به روشهای ابتکاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی حیدری (1387)، "مکانیابی فازی روی شبکه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد قاسم حاجی زاده (1387)، "مساله p – میانه فازی در شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
اعظم الیاسی گرجی (1386)، "کاربرد ماتریس لاپلاسین در تحلیل پایداری سازه های با تقارن به فرم دو و سه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن طالب زاده، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

    Close
    مقالات
    • رحیمی شعرباف مقدس، صادق، ""، Applied Mathematical Sciences Vol .3 2009, no18 ,877-881، 1388
    • رحیمی شعرباف مقدس، صادق، "مدل ریاضی تصمیم گیری فازی در توسعه سیاست خارجی و روابط بین الملل"، اولین کنفرانس ملی کاربرد فن آوری اطلاعات و ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل، 1388
    • ، ""، 1388

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
1390/8/30 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.