محمد ابراهیم قاضی

دانشیار دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای

دکترای فیزیک حالت جامد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه دورهام انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: مطالعه نوارهای بار در اکسیدهای عناصر واسطه چون منگنایتها، نیکلایتها و غیره و خواص الکتریکی و مغناطیسی این سیستمها-امکان ارتباط این نوارها با مقامت مغناطیسی خیلی زیاد و ابر رسانایی- مطالعه نظم بار، اسپین و اربیتال با استفاده از تابش سینکروترونی در حالت معمول و تشدیدی
عضویت در مجامع علمی: انجمن فیزیک ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
انتشار جلد دوم مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد ۱۳۹۵ mghazi@shahroodut.ac.ir تلفن تماس: 02332395270

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

جامد (1397/3/15)

از فصلهای 4، 5 و 6 حدود 3 نمره

کتاب (1395/10/18)

جلد دوم خواص مغناطیسی مواد منتشر شد

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 69
مریم کیقبادی (1397)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک SnO2 آلایش یافته با ایندیوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه رحیمی (1397)، "سنتز و مشخصه‌یابی نانو ساختارهای سولفیدآهن (FeS)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره حبیبی (1397)، "مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی کادمیوم سولفید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا غلامی (1397)، "رشد و مشخصه یابی نانوکامپوزیت MgO/TiO2"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا جهان تیغ (1397)، "رشد و مشخصه یابی نانو ساختارهای Bi_2 S_3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی دربهشتی (1396)، "سنتز و مشخصه یابی فروالکتریک BiFeO3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
میترا سهرابی (1396)، "رشد و مشخصه یابی نانوساختارهایZnTe"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
شایسته امجدیان (1396)، "بررسی خواص ساختاری، الکترونی و اپتیکی نانولایه BaTiO3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه هادیلو (1396)، "رشد نانو ساختاری SnO2 آلایش شده با Mn و مطالعه خواص آنها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهرناز بیطرف (1396)، "رشد و مشخصه‌یابی خواص ساختاری و اپتیکی نانو کامپوزیت هسته-‌پوسته TiO2/SnO2"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
علی صفرپور منصوری (1395)، "رشد و خصلت‌سنجی نانوسیم‌های CoSn به روش الکتروانباشت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن آزاد لطف (1395)، "رشد و مشخصه یابی نانوسیم‌های آلیاژی نیکل-آهن به روش الکتروانباشت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
نوذر سلطانی (1395)، "مطالعه نظری خواص الکترونی و اپتیکی سلنید کادمیم خالص وآلاییده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی محسنی فرد (1395)، "سنتز و مشخصه یابی فریت منیزیم جهت کاربرد در حسگر گازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
عقیل زارع مرزی (1395)، "تاثیر آلایش عنصر واسطه نیکل بر روی خواص ساختاری و الکتریکی فروالکتریک BiFeO3"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم محمدی (1394)، "رشد و بررسی خواص نانوساختار اکسید سریم آلایش یافته با کلسیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
مونس ثابتی (1394)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک ZnSe آلایش یافته با عناصر گروه IIIA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه غلامی (1394)، "بررسی خواص الکترونی و اپتیکی سلنید روی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهیا زارع طیلان (1394)، "بررسی خواص الکترونی و اپتیکی سریم اکساید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
خالد امیرپور (1393)، "سنتز و مطالعه ی نانوذرات اکسید قلع آلاییده با بورن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم قربانی (1393)، "رشد و بررسی خواص حسگر گازی نانوذرات اکسید قلع آلاییده شده با بورون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه آکده (1393)، "سنتر و مطالعه خواص فیزیکی لایه های نازک ZnS آلاییده با عناصر گروه AΙΙΙ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر حسن‌نیا خیبری (1393)، " مدلسازی، طراحی و تحلیل عملکرد یک ماشین سنکرون ابررسانا"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا ولی محمّدی (1393)، "رشد و مشخصه یابی لایه‌های نازک CdZnO"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی گلی مقدم (1392)، "رشد و مطالعه ی نانو سیم های کبالت تهیه شده به روش الکتروانباشت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
منا رستمی (1392)، "مطالعه تئوری خواص الکترونی و مغناطیسی اکسید قلع (SnO2) آلایش یافته با عناصر واسطه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه نیک زاد (1392)، "مطالعه نظری خواص الکترونی و مغناطیسی کادمیم تلوراید آلاییده با عناصر واسطه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه ربیعی (1392)، "سنتز نانو ساختارهای فریت جهت حسگر گازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
بیتا دلیری (1392)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک سلنیدروی (ZnSe) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
مژگان اسکندری تربقان (1392)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک سولفید روی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی نباتیان (1391)، "مطالعه نظری خواص فیزیکی نیمرسانای ZnO"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید مشاور]
یونس ظهرابی (1391)، "سنتز نانوساختارهای فریت نیکل با هدف بکار گیری در حسگری "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا رضایی (1391)، "مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS:TM "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی ناصری (1391)، " مطالعه تئوری خواص مغناطیسی ترکیب نیمرسانای ZnSe آلاییده با فلزات واسطه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود زاهدي (1390)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک اکسید کادمیوم ایندیوم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
بنت الهدی حمیدی (1390)، " رشد و مشخصه یابی لایه های نازک CuAlO2"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
اعظم همت آبادی (1390)، " بایاس تبادلی در دو لایه ای های نازک مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، هادی عربشاهی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا هداوند (1390)، "رشد و مطالعه خواص SnO2 آلایش یافته با عناصر واسطه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
حسن آریانی محمدیه (1390)، "مطالعه تئوری سیستم NdMnO3 "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
روح الله حفیظی (1389)، "رشد و مشخصه یابی لایه های آلیاژی Cu-Co "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل عبدلی نشلجی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدیه مصاحبه (1389)، "مشخصه یابی لایه های نازک CdO رشد داده شده به روش سل-ژل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسین عامریون (1389)، "جداسازی نانولوله های کربنی فلزی از نیمه هادی به روش مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، علیمراد رشیدی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید باقرزاده (1389)، "رشد و مشخصه یابی لایه های Ni و Ni-Co-Cu"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل عبدلی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده فاطمه طباطبائی زاده (1389)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک اکسید رسانای شفاف Cd2SnO4"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی ایزدی فرد، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
رضا رنجبر دیزج (1389)، "تاثیر زیرلایه و ضخامت آن روی خواص لایه‎های نازک کبالت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید مشاور]
سمانه اعتمادفرد (1389)، "رشد و مشخصه یابی لایه های نازک Cd1-xCoxS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
نيره تاجي الياتو (1389)، " مطالعه انباشت اسپینی و مقاومت مغناطیسی حاصل از یک دیوارة مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجيد قناعت شعار، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، وحيد فلاحي[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی حسن‎شاه (1389)، "رشد و مشخصه یابی نیکلایت به روش سل- ژل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا حسینی (1387)، "بررسی خواص مغناطیسی SiC:Mn"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
نفیسه بیاری (1387)، "بررسی خواص ترابرد در لایه های نازک منگنایت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه جلیلیان مشهود (1387)، "خواص ترابرد در منگنایت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
احمد عسگری نژاد (1384)، "محاسبه تلفات آهن در یک ماشین الکتریکی با استفاده از روش عناصر محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،
وجیهه چگنی (1384)، "محاسبه طیف ویژه مقادیر اتمهای با پوسته الکترونی کامل در تقریب هارتری-فوک محدود شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا سرکرده ای[استاد/ اساتید راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید مشاور]
علی سماعی (1383)، "بررسی خواص ترابری الکترونها در ساختار نیمرسانای InGaN در حد میدان های الکتریکی ضعیف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی عربشاهی، محمد ابراهیم قاضی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

    Close
    ترجمه كتاب
    • قاضی، محمد ابراهیم عامریون محمد حسین، "مقدمه ای بر خواص مغناطیسی (جلد دوم)"، 1395
    • قاضی، محمد ابراهیم عامریون محمد حسین، "مقدمه ای بر خواص مغناطیسی مواد (جلد اول)"، 1394
مقالات

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهماده چگال2 تخواص مغناطیسی ت
یک‌شنبهمباحث ویژه تماده چگال 1 ت
دوشنبهخواص مغناطیسی تزبان تخصصی
سه‌شنبهمباحث ویژهماده چگال2 تمراحعهماده چگال 1 ت
چهارشنبهمراحعه ت
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: از از تجربی هم می شود فیزیک خواند فکر نمی کنم اشکالی داشته باشد. ولی ریاضیات شما باید خوب باشد. اینکه کدام گرایش بهتر است بستگی به علاقه شما دارد ولی ماده چگال به صنعت نزدیکتر است.