مهدی حیدری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه کیو توکیو، ژاپن
زمینه ها و علایق پژوهشی: فرآیندهای ماشین کاری، ماشین کاری فوق دقیق (فلزات، سرامیک ها و ساختارهای خاص مانند مواد متخلخل) SPDT، مایکرو نانو ساخت، تحلیل و بررسی ریزساختار و مکانیک مواد مهندسی، مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای تولید، روش های نوین ساخت مانند فرآیندهای ساخت افزایشی
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن مهندسی دقیق ژاپن، عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران، عضو بنیاد ملی نخبگان
افتخارات علمی و اختراعات: محقق جوان سال 2017 ژاپن
شرح مختصر (درباره):
پسادکتری: دانشگاه صنعتی شریف (Email: heidari(at)shahroodut.ac.ir) (ID Telegram: @HeidariMe)
تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3363

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2022-Dec-06)
294

Citations

9

h-index

8

i10-index

6

Co-authors

Scoupus
(Update: 2022-Dec-06)
108

Citations

6

h-index

13

Co-authors

8

Documents

تابلوی اعلانات

ارکان آموزش الکترونیکی و شرح وظایف (شیوه نامه آموزش الکترونیکی) (1399/7/14)

الف) حضور دانشجو در جلسات آموزش الکترونیکی مطابق ضوابط و مقررات کلاسهای حضوری میباشد. ب) چنانچه غیبت دانشجو در هر درس بیش از حد مجاز (3/16 جلسات درس) دسترسی دانشجو به سامانه مدیریت یادگیری قطع میگردد. ج) با توجه به لزوم ارزیابی مستمر فعالیتهای دانشجو در طی نیمسال تحصیلی، دانشجو موظف است تکالیف ارائه شده توسط استاد درس را در موعد مقرر در سامانه مدیریت یادگیری بارگذاری نماید. د) دانشجو موظف است در آزمونهای الکترونیکی مستمر درس در طی نیمسال تحصیلی، مطابق برنامه تعیین شده توسط استاد درس شرکت نماید. ه) شرکت دانشجو در آزمون پایانی هر درس الزامی است. چنانچه دانشجو در آزمون پایانی شرکت ننماید، برای وی غیبت امتحانی ثبت شده و مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: ترم اول 1399-1400

پرسش و پاسخ