روشهای عددی در الکترومغناطیس

کارشناسی ارشد

ولی الله مشایخی

محتوای درس

اسلاید روش‌های عددی-1 (1399/2/2)

اسلایدهای بخش اول

اسلاید روش‌های عددی-2 (1399/2/2)

اسلایدهای بخش دوم

روش‌های عددی-1 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-2 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-3 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-4 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-5 (1399/2/4)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

اسلاید روش‌های عددی-3 (1399/2/5)

اسلایدهای بخش سوم

روش‌های عددی-6 (1399/2/6)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-7 (1399/2/6)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

اسلاید روش‌های عددی-4 (1399/2/13)

اسلایدهای بخش چهارم

روش‌های عددی-8 (1399/2/13)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-9 (1399/2/13)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

اسلاید روش‌های عددی-5 (1399/2/21)

اسلایدهای بخش پنجم

وش‌های عددی-10 (1399/2/31)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

وش‌های عددی-11 (1399/2/31)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

اسلاید روش‌های عددی-6 (1399/3/20)

اسلایدهای بخش ششم

روش‌های عددی-12 (1399/3/20)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-13 (1399/3/20)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

اسلاید روش‌های عددی-8 (1399/3/26)

اسلایدهای بخش هشتم

روش‌های عددی-14 (1399/3/26)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-15 (1399/3/26)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

اسلاید روش‌های عددی-7 (1399/3/27)

اسلایدهای بخش هفتم

روش‌های عددی-16 (1399/3/27)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-17 (1399/3/27)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-18 (1399/3/27)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-19 (1399/3/27)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

روش‌های عددی-20 (1399/3/27)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات

اسلاید روش‌های عددی-8 (1399/3/27)

اسلایدهای بخش هشتم

اسلاید روش‌های عددی-9 (1399/3/27)

اسلایدهای بخش نهم

اسلاید روش‌های عددی-10 (1399/3/27)

اسلایدهای بخش دهم

پرسش و پاسخ