سیگنال ها و سیستم ها

کارشناسی

ولی الله مشایخی

محتوای درس

جزوه سیگنال‌ها و سیستم‌ها، فصل دوم، بخش اول (1398/12/23)

فایل‌های توضیحات صوتی بزودی بارگذاری می‌گردد.

جزوه سیگنال‌ها و سیستم‌ها، فصل دوم، بخش دوم (1398/12/23)

فایل‌های توضیحات صوتی بزودی بارگذاری می‌گردد.

جزوه سیگنال‌ها و سیستم‌ها، فصل دوم، بخش سوم (1398/12/23)

فایل‌های توضیحات صوتی بزودی بارگذاری می‌گردد.

تمرین سری دوم (1399/1/22)

تمرینات سری دوم، موعد تحویل ۳۰ فروردین‌ماه به همراه تمرینات زیر از فصل دوم کتاب اوپنهایم ۱-الف، ۴، ۸، ۱۴-ااف، ۱۵-الف، ۱۸، ۲۳-الف، ۲۸-الف-ب-چ، ۲۹-الف-ج، ۳۸-الف، ۳۹-ب لطفا تصویر تمرینات رو برای خانم حسن‌زاده ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: Fateme_hz_135@ ایمیل: Fatemehassannnzade135@gmail.com

تمرین سری سوم (1399/1/26)

تمرین سری سوم تمرینات شماره ۵، ۸، ۱۳، ۲۰، ۲۴ کتاب اوپنهایم موعد تحویل شنبه، ۶ اردیبهشت‌ماه لطفا تصویر تمرینات رو برای خانم حسن‌زاده ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: Fateme_hz_135@ ایمیل: Fatemehassannnzade135@gmail.com

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-1 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دوم، بخش اول

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-2 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دوم، بخش دوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-3 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دوم، بخش سوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-4 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دوم، بخش چهارم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-5 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دوم، بخش پنجم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-6 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دوم، بخش ششم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-7 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش اول

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-8 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش دوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-9 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش سوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-10 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش چهارم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-11 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش پنجم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-12 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش ششم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-13 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش هفتم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-14 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش هشتم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-15 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش نهم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-16 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل سوم، بخش دهم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-17 (1399/2/3)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل چهارم، بخش اول

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-18 (1399/2/3)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل چهارم، بخش دوم

تمرین سری چهارم (1399/2/6)

تمرین سری چهارم تمرینات شماره ۱۰، ۱۱، ۱۴ ۳۰ و ۳۷ از کتاب اوپنهایم، فصل سوم موعد تحویل، ۱۳ اردیبهشت‌ماه لطفا تصویر تمرینات رو برای خانم حسن‌زاده ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: Fateme_hz_135@ ایمیل: Fatemehassannnzade135@gmail.com

تمرین سری چهارم (1399/2/6)

تمرین سری چهارم تمرینات شماره ۱۰، ۱۱، ۱۴ ۳۰ و ۳۷ از کتاب اوپنهایم، فصل سوم موعد تحویل، ۱۳ اردیبهشت‌ماه لطفا تصویر تمرینات رو برای خانم حسن‌زاده ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: Fateme_hz_135@ ایمیل: Fatemehassannnzade135@gmail.com

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-19 (1399/2/6)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل چهارم، بخش سوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-20 (1399/2/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل چهارم، بخش چهارم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-21 (1399/2/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل چهارم، بخش پنجم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-22 (1399/2/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل چهارم، بخش ششم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-23 (1399/2/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل چهارم، بخش هفتم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-24 (1399/2/11)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل پنجم، بخش اول

تمرین سری پنجم (1399/2/16)

تمرین سری پنجم تمرینات شماره ۱-الف، ۲، ۳-ب، ۶، ۷، ۱۰-ب، ۱۲، ۱۴ و ۱۹ از کتاب اوپنهایم، فصل چهارم موعد تحویل، ۲۴ اردیبهشت‌ماه لطفا تصویر تمرینات رو برای خانم حسن‌زاده ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: Fateme_hz_135@ ایمیل: Fatemehassannnzade135@gmail.com

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-25 (1399/2/16)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل پنجم، بخش دوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-26 (1399/2/17)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل پنجم، بخش سوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-27 (1399/2/17)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل پنجم، بخش چهارم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-28 (1399/2/17)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل پنجم، بخش پنجم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-29 (1399/2/17)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل پنجم، بخش ششم پایان فصل پنجم

تمرین سری ششم (1399/2/26)

تمرین سری ششم تمرینات شماره ۱-ب، ۲-الف، ۴-الف، ۶، ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ از کتاب اوپنهایم، فصل پنجم موعد تحویل، ۸ خردادماه لطفا تصویر تمرینات رو برای خانم حسن‌زاده ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: Fateme_hz_135@ ایمیل: Fatemehassannnzade135@gmail.com

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-30 (1399/3/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش اول

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-31 (1399/3/6)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش دوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-32 (1399/3/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش سوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-33 (1399/3/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش چهارم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-34 (1399/3/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش پنجم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-35 (1399/3/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش ششم

امتحان میان‌ترم (1399/3/7)

طبق نظرسنجی به‌عمل آمده امتحان میان‌ترم، از فصل اول و دوم، چهارشنبه ۱۴ خردادماه برگزار می‌گردد. لطفا همگی اکانت اسکایپ بسازید. توجه: ساعت و نحوه امتحان بزودی مشخص می‌شود. شرکت همه دانشجویان در امتحان الزامی‌ست. امتحان به‌صورت حذفی خواهد بود.

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-36 (1399/3/7)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش هفتم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-37 (1399/3/8)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش هشتم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها38 (1399/3/8)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش نهم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-39 (1399/3/22)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش اول

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-40 (1399/3/23)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش دوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-41 (1399/3/24)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش سوم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-42 (1399/3/24)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش چهارم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-43 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش پنجم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-44 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش ششم

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-45 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش هفتم

تمرین سری هفتم (1399/3/25)

تمرین سری هفتم موعد تحویل، ۲۷ خردادماه لطفا تصویر تمرینات رو برای خانم حسن‌زاده ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: Fateme_hz_135@ ایمیل: Fatemehassannnzade135@gmail.com

سیگنال‌ها و سیستم‌ها-46 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هفتم

تمرین سری هشتم (1399/3/25)

تمرین سری هشتم موعد تحویل، روز امتحان پایان‌ترم لطفا تصویر تمرینات رو برای خانم حسن‌زاده ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: Fateme_hz_135@ ایمیل: Fatemehassannnzade135@gmail.com

پرسش و پاسخ