میدانها و امواج

کارشناسی

ولی الله مشایخی

محتوای درس

جزوه میدان‌ و امواج، فصل هشتم، بخش اول (1398/12/23)

فایل‌های توضیحات صوتی بزودی بارگذاری می‌گردد.

جزوه میدان‌ و امواج، فصل هشتم، بخش دوم (1398/12/23)

فایل‌های توضیحات صوتی بزودی بارگذاری می‌گردد.

تمرین سری اول (1399/1/22)

فصل هفتم کتاب چِنگ، سوالات ۲، ۳، ۷، ۱۲، ۱۷، ۲۵، ۲۶ موعد تحویل، ۳۰ فروردین‌ماه لطفا تصویر تمرینات را برای خانم آقاجانی ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: @Aghajani123 ایمیل: aghajani_2015@yahoo.com

تمرین سری دوم (1399/1/27)

تمرین سری دوم تمرینات شماره ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵ از کتاب چِنگ موعد تحویل ۶ اردیبهشت‌ماه لطفا تصویر تمرینات را برای خانم آقاجانی ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: @Aghajani123 ایمیل: aghajani_2015@yahoo.com

میدان‌ها و امواج-1 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش اول

میدان‌ها و امواج-2 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش دوم

میدان‌ها و امواج-3 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش سوم

میدان‌ها و امواج-4 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش چهارم

میدان‌ها و امواج-5 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش پنجم

میدان‌ها و امواج-6 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش ششم

میدان‌ها و امواج-7 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش هفتم

میدان‌ها و امواج-8 (1399/2/2)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش هشتم

میدان‌ها و امواج-9 (1399/2/4)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش نهم

میدان‌ها و امواج-10 (1399/2/5)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش دهم

میدان‌ها و امواج-11 (1399/2/5)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش یازدهم

تمرین سری سوم (1399/2/6)

تمرین سری سوم تمرینات شماره ۱۷، ۱۸ و ۱۹ از کتال چِنگ، فصل هشتم موعد تحویل ۱۳ اردیبهشت‌ماه لطفا تصویر تمرینات را برای خانم آقاجانی ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: @Aghajani123 ایمیل: aghajani_2015@yahoo.com

میدان‌ها و امواج-12 (1399/2/11)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش دوازدهم

میدان‌ها و امواج-13 (1399/2/12)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش سیزدهم

میدان‌ها و امواج-14 (1399/2/12)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش چهاردهم

میدان‌ها و امواج-15 (1399/2/12)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش پانزدهم

میدان‌ها و امواج-16 (1399/2/15)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش شانزدهم

میدان‌ها و امواج-17 (1399/2/15)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل هشتم، بخش هفدهم

تمرین سری چهارم (1399/2/16)

تمرین سری چهارم تمرینات شماره ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۲۹، ۲۸، ۳۲، ۳۶ از کتاب چِنگ، فصل هشتم موعد تحویل ۲۶ اردیبهشت‌ماه تمرین شماره ۴۱ از فصل ۸ کتاب چِنگ دارای نمره اضافی است. لطفا تصویر تمرینات را برای خانم آقاجانی ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: @Aghajani123 ایمیل: aghajani_2015@yahoo.com

میدان‌ها و امواج-18 (1399/2/21)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش اول

میدان‌ها و امواج-19 (1399/3/5)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش دوم

امتحان میان‌ترم (1399/3/7)

طبق نظرسنجی به‌عمل آمده، امتحان میان‌ترم، از فصل هفتم کتاب چِنگ، چهارشنبه ۱۴ خردادماه برگزار می‌گردد. لطفا همگی اکانت اسکایپ بسازید. توجه: ساعت و نحوه امتحان بزودی مشخص می‌شود. شرکت همه دانشجویان در امتحان الزامی‌ست. امتحان به‌صورت حذفی خواهد بود.

میدان‌ها و امواج-20 (1399/3/10)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش سوم

میدان‌ها و امواج-21 (1399/3/15)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش چهارم

میدان‌ها و امواج-22 (1399/3/15)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش پنجم

میدان‌ها و امواج-23 (1399/3/15)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش ششم

میدان‌ها و امواج-24 (1399/3/15)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش هفتم

میدان‌ها و امواج-25 (1399/3/15)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش هشتم

میدان‌ها و امواج-26 (1399/3/16)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش نهم

میدان‌ها و امواج-27 (1399/3/20)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش دهم

میدان‌ها و امواج-28 (1399/3/20)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش یازدهم

میدان‌ها و امواج-29 (1399/3/23)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش دوازدهم

میدان‌ها و امواج-30 (1399/3/24)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش سیزدهم

میدان‌ها و امواج-31 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل نهم، بخش چهاردهم

میدان‌ها و امواج-32 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش اول

میدان‌ها و امواج-33 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش دوم

میدان‌ها و امواج-34 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش سوم

تمرین سری پنجم (1399/3/25)

تمرینات شماره ۳، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۲۴ از کتاب چِنگ، فصل نهم موعد تحویل، تا روز امتحان پایان‌ترم لطفا تصویر تمرینات را برای خانم آقاجانی ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: @Aghajani123 ایمیل: aghajani_2015@yahoo.com

تمرین سری ششم (1399/3/25)

تمرینات شماره ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از کتاب چِنگ، فصل دهم موعد تحویل، تا روز امتحان پایان‌ترم لطفا تصویر تمرینات را برای خانم آقاجانی ایمیل یا تلگرام نمایید. آی‌دی تلگرام: @Aghajani123 ایمیل: aghajani_2015@yahoo.com

میدان‌ها و امواج-35 (1399/3/25)

فایل ویدیویی به‌همراه صوت توضیحات فصل دهم، بخش چهارم

پرسش و پاسخ