ریاضیات گسسته

کارشناسی

فاطمه جعفری نژاد

محتوای درس

فصل 2- بخش 2 (1399/1/18)

خواص روابط

فصل 2- بخش 1 (1399/1/18)

فصل 4- بخش 1 (1399/2/10)

فصل 2- بخش 3 (1399/2/10)

پرسش و پاسخ