روش تحقیق در مهندسی پزشکی

کارشناسی

مهدی کفائی

محتوای درس

1 (1399/1/4)

آداب نگارش علمی، وزارت علوم، ص 20-42

2 (1399/1/4)

جزوه جلسات حضوری

3 (1399/1/4)

گزارش نویسی فنی

11 (1399/2/5)

12 (1399/2/5)

جلسه پرسش و پاسخ (1399/2/13)

دانشجویان می توانند دوشنبه 15 اردیبهشت ساعت 8-10 از طریق اسکایپ پرسش های خود را مطرح نمایند. در صورت نیاز، ایمیل درخواست، همراه با معرفی خود ارسال نمایید.

21 (1399/2/27)

31 (1399/2/27)

32 (1399/2/27)

41 (1399/2/27)

42 (1399/2/27)

51 (1399/2/27)

52 (1399/2/27)

53 (1399/2/27)

61 (1399/2/27)

62 (1399/2/27)

71 (1399/3/20)

72 (1399/3/20)

پرسش و پاسخ