زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی

کارشناسی

مهدی کفائی

محتوای درس

ارائه (1399/1/4)

دانشجویانی که زمان ارائه شان در ایام پیش بینی نشده تعطیلات قرار دارد، بخش اول درس مربوطه را به اینجانب ایمیل بزنند.

1 (1399/2/6)

2 (1399/2/6)

3 (1399/2/10)

4 (1399/2/10)

5 (1399/2/10)

6 (1399/2/10)

جلسه پرسش و پاسخ (1399/2/13)

دانشجویان می توانند دوشنبه 15 اردیبهشت ساعت 8-10 از طریق اسکایپ پرسش های خود را مطرح نمایند. در صورت نیاز، ایمیل درخواست، همراه با معرفی خود ارسال نمایید.

آزمون (1399/2/17)

دانشجویان باید به مواردی که مجازی یا حضوری تدریس شده تسلط داشته باشند. همچنین درس مربوط به خود را که پیشتر تعیین شده، باید بلد باشند.

7 (1399/2/19)

8 (1399/2/19)

جلسه پرسش و پاسخ (1399/2/19)

دانشجویان می توانند دوشنبه 22 اردیبهشت ساعت 8-10 از طریق اسکایپ پرسش های خود را مطرح نمایند. علاقمندان ایمیل درخواست را همراه با معرفی خود ارسال نمایید.

9 (1399/2/20)

10 (1399/3/20)

11 (1399/3/20)

12 (1399/3/20)

13 (1399/3/20)

14 (1399/3/20)

پرسش و پاسخ