اصول سیستم های تصویرنگاری پزشکی

کارشناسی

مهدی کفائی

محتوای درس

1 (1399/1/4)

2 (1399/1/4)

3 (1399/1/4)

4 (1399/1/4)

5 (1399/1/4)

6 (1399/2/8)

7 (1399/2/8)

8 (1399/2/8)

جلسه پرسش و پاسخ (1399/2/13)

دانشجویان می توانند دوشنبه 15 اردیبهشت ساعت 8-10 از طریق اسکایپ پرسش های خود را مطرح نمایند. در صورت نیاز، ایمیل درخواست، همراه با معرفی خود ارسال نمایید.

9 (1399/2/19)

10 (1399/2/19)

11 (1399/2/19)

12 (1399/2/19)

13 (1399/2/19)

جلسه پرسش و پاسخ (1399/2/19)

دانشجویان می توانند دوشنبه 22 اردیبهشت ساعت 8-10 از طریق اسکایپ پرسش های خود را مطرح نمایند. علاقمندان ایمیل درخواست جلسه را همراه با معرفی خود قبل از موعد مقرر ارسال نمایید.

14 (1399/3/20)

15 (1399/3/20)

16 (1399/3/20)

17 (1399/3/20)

18 (1399/3/20)

19 (1399/3/20)

20 (1399/3/20)

21 (1399/3/20)

22 (1399/3/20)

پرسش و پاسخ