حفاظت، ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی

کارشناسی

مهدی کفائی

محتوای درس

OSHA (1399/1/4)

اختیاری (ر.ک: فصل چهار)

ایمنی تجهیزات (1399/1/4)

اختیاری

اتمام درس (1399/2/5)

یک واحد مربوط به اینجانب در سال قبل به اتمام رسیده است. فایل غیراختیاری محتوای الکترونیک این درس برای امتحان حتما مطالعه شود.

پرسش و پاسخ